Kouvolan kaupungin omistamat metsät ovat luokiteltu talous- ja taajamametsiksi, joita on noin 3 900 hehtaaria. Taajamametsät ovat lähimetsiä, ulkoilu- ja virkistysmetsiä sekä suojametsiä.

Metsien merkitys kaupunkikuvaan on suuri. Ne liittävät eri alueet ympäröivään luontoon ja parantavat viihtyvyyttä. Ulkoilu- ja virkistysalueina taajamametsien käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Myös koulujen opetuskohteena ja luontopolkuina ne antavat uusia virikkeitä kuntalaisille.

Taajamametsien käsittely poikkeaa talousmetsistä huomattavasti. Ensisijaisena tavoitteena on monipuolisen ja viihtyisän maiseman kehittäminen ja ylläpito. Taajama- ja virkistysalueiden luonnonhoidon tavoitteena ei ole saada taloudellista voittoa puuntuotannosta.

Metsäsuunnittelu

Metsäsuunnittelulla tarkoitetaan kaupungin omistamien metsien hoitotoimenpiteiden suunnittelua. Hoidon tavoitteena on kasvattaa elinvoimaisia, eri-ikäisiä ja monimuotoisia metsiä, joissa puuston käsittely on pienimuotoista.

Suunnittelussa kuunnellaan asukkaita järjestämällä maastokatselmuksia, asukasiltoja ja kyselyitä. Metsänhoitosuunnitelmat tulevat myös aina asukkaiden nähtäville ja kommentoitavaksi.

Suunnitelmia laaditaan alueille kymmenvuotiskausittain. Tutustu ajankohtaisiin metsäsuunnitelmiin.

Metsänhoitotoimenpiteet

Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti. Töitä tehdään eri puolilla kaupunkia niin, että kaupunkiympäristön ja asukkaiden tarpeet otetaan huomioon.

Katso voimassa olevat taajamametsien hoitokohteet.

Taajamametsien hoitoperiaatteet

Kaupungin omistamia taajamametsiä hoidetaan taajamametsien hoitoperiaatteiden mukaisesti. Periaatteet linjaavat, mihin kaupungin taajamametsien hoidolla pyritään. Samalla se toimii oppaana metsissä työskenteleville.

Lue lisää taajamametsien hoitosuunnitelmasta.